ಕ್ಷಿಪಣಿ


ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪದದ ಅರ್ಥ, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

{tocify} $title={ವಿಷಯ ಸೂಚಿ}

ಅರ್ಥ: ಮಿಸೈಲ್, ರಾಕೆಟ್ ಅಸ್ತ್ರ

English: kshipaNi (Kannada) = Missile, Rocket Weapon

हिंदी: क्षिपणि (कन्नड) = रॉकेट , प्रक्षेपास्त्र, अग्निबाण, फेंक मारने का अस्त्र, क्षिपणी

संस्कृत: क्षिपणि (कन्नड) = क्षिपणि / क्षिपणी 

ಅರ್ಥ

ನಾಮಪದ:
ಮಿಸೈಲ್, ರಾಕೆಟ್ ಅಸ್ತ್ರ, ಚಿಮ್ಮುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ದೂರಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಸ್ಪೋಟವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಆಯುಧ ಅಥವಾ ಅಸ್ತ್ರ

ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದ. 

क्षिप् + अणि = क्षिपणि
क्षिप्  = ಕ್ಷಿಪ್ = ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಚಿಮ್ಮುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ
अणि = ಅಣಿ = ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆ / ತುದಿ, ಹರಿತವಾದ ತುದಿ
क्षिपणि = ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಚಿಮ್ಮುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧ.

ಕ್ಷಿಪ ಎಂದರೆ ಎಸೆಯುವದು ಎಂದರ್ಥ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ.

ಉಪಯೋಗ

ನಾಮಪದ:

 • ಶತ್ರು ತಾಣದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ(ಆರ್ಮಿ) ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.
 • ೫೦೦೦ ಕಿಮೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಸೈನ್ಯ ಬಳಸುವ, ಚಿಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಶತ್ರು ತಾಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋಟವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು.

ಗಮನಿಸಿ ಉಪಗ್ರಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ರಾಕೆಟ್ ಗೆ ಕೂಡಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತರಾನೇ ಚಿಮ್ಮುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಿ ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಲ್ಲ. ರಾಕೆಟ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ದಾಟಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ ಇದ್ದು ಅದು ಸಿಡಿ ತಲೆ ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹ / ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ರಾಕೆಟ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದು ಅವುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿರುವ ಲಾಂಚರ್ ಬಳಸಿ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಗುವ ಪಥ ಅಥವಾ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪಥ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಸಿಡಿ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಚಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಧನ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಮಾನ

ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೂ ಈಗಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ಮೂಲ ಭಾಷೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ವಿವರ

ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅದರ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಉಡಾಯಿಸುವ ಜಾಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಗುರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

 1. ವಿಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ
 2. ಹಡಗು ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ
 3. ಉಪಗ್ರಹ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ
 4. ಸಬಮರೀನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ
 5. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ
 6. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಷಿಪಣಿ

ಉಡಾಯಿಸುವ ಜಾಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂದರೆ ನೆಲ ಅಥವಾ ಜಲ ಕೂಡಾ ಆಗಿರಬಹುದು.

 1. ಮೇಲ್ಮೈ ಇಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ಷಿಪಣಿ
 2. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ
 3. ಮೇಲ್ಮೈ ಇಂದ ಗಾಳಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ
 4. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ಷಿಪಣಿ

ಇದೇ ಅರ್ಥದ ಪದಗಳು

ಮಿಸೈಲ್

ಇದು ಇರುವ ಬೇರೆ ಪದಗಳು

ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರ್ಗ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪಥ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲಾಂಚರ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ ವಾಹನ

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್: ಮಿಸ್ಸೈಲ್, ರಾಕೆಟ್ ವೆಪನ್
ಹಿಂದಿ: ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಾಸ್ತ್ರ್, ಅಗ್ನಿಬಾಣ್
ಸಂಸ್ಕೃತ: ಕ್ಷಿಪಣಿ

kshipaNi (Kannada) Meaning in English

kshipaNi =  Missile, Rocket Weapon

क्षिपणि (कन्नड) हिंदी में अर्थ

क्षिपणि = रॉकेट , प्रक्षेपास्त्र, अग्निबाण, फेंक मारने का अस्त्र, क्षिपणी

क्षिपणि (कन्नड) संस्कृत अर्थ

क्षिपणि / क्षिपणी

ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ

ಲೇಖಕರು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಸ್ಮಯನಗರಿ.ಕಾಂ, ಪದಮಂಜರಿ.ಕಾಂ, ಗಣಕಪುರಿ.ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೂಡಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ ಬೇಕು ಅನ್ನುವದು ಅವರ ಮಹದಿಚ್ಚೆ. ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಗಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮುಖ್ಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲರು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನವೀನ ಹಳೆಯದು