ಏಕಾಗ್ರತೆ

ಏಕಾಗ್ರತೆ
ಪದಮಂಜರಿ.ಕಾಂ  

ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪದದ ಅರ್ಥ, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

{tocify} $title={ ವಿಷಯ ಸೂಚಿ}

ಅರ್ಥ: ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವದು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗಮನವಿಡುವದು, ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವದು, ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವದು

English: ekaagrate (Kannada) = Concentration

हिंदी: एकाग्रते (कन्नड) = एकाग्रता

संस्कृत: एकाग्रते (कन्नड) = एकाग्रता

ಅರ್ಥ


ನಾಮಪದ:
ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡುವದು

ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ಧ ಏಕಾಗ್ರತಾ ದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವದು. 

ಏಕ + ಅಗ್ರತಾ = ಏಕಾಗ್ರತಾ

ಏಕ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರತಾ ಪದಗಳು ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಪದ ಆಗಿದೆ.

ಏಕ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಎಂದರ್ಥ.

ಅಗ್ರತಾ ಎಂದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವದು, ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವದು ಅರ್ಥ

ಏಕಾಗ್ರತಾ / ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವದು, ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವದು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವದು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗಮನವಿಡುವದು

ಏಕಾಗ್ರತಾ ತತ್ಸಮ ಪದ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ತದ್ಭವ ಪದ.

ಉಪಯೋಗ

ನಾಮಪದ:

  • ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓದಿದರೆ ಎಂತಹ ವಿಷಯ ಕೂಡಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ.
  • ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

ವಿವರ

ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲೆ ಮಗ್ನರಾಗುವದು. ಒಂದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕದೇ ಮಾಡುವದು.

ಕಾಲಮಾನ

ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ.

ಮೂಲ ಭಾಷೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಇದೇ ಅರ್ಥದ ಪದಗಳು

ತನ್ಮಯತೆ

ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥದ ಪದಗಳು

ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯ

ಏಕ ವಚನ / ಬಹು ವಚನ

ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪದ ಏಕ ವಚನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳು ಬಹುವಚನ ಪದ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಬಹುವಚನ ರೂಪವನ್ನು ಹಲವು ಪದಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಒತ್ತು ಕೊಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾ:

ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿ, ಶೃದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ

ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳು ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿ, ಶೃದ್ಧೆ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುವಚನದ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ.

ವಿಭಕ್ತಿಕಾರಕಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಯವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪಉದಾಹರಣೆ
ಪ್ರಥಮಾಕರ್ತೃರ್ಥಏಕಾಗ್ರತೆಯುಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ದ್ವಿತೀಯಾಕರ್ಮಾರ್ಥಅನ್ನುಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನುಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಓದಿದ್ದದರಿಂದ ಏನೂ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ತೃತೀಯಾಕರಣಾರ್ಥಇಂದಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ.
ಚತುರ್ಥಿಸಂಪ್ರಧಾನಗೆ, ಇಗೆ, ಕ್ಕೆಏಕಾಗ್ರತೆಗೆಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ಬಂತು.
ಪಂಚಮಿಅಪಾದಾನದೆಸೆಯಿಂದಏಕಾಗ್ರತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಏಕಾಗ್ರತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದೆ.
ಷಷ್ಟಿಸಂಬಂಧಏಕಾಗ್ರತೆಯಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ.
ಸಪ್ತಮಿಅಧಿಕರಣಅಲ್ಲಿ, ಅಲಿ, ಒಳುಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ ಓದುತ್ತಿದ್ದನು.
ಸಂಬೋಧನೆಅಭಿಮುಖೀಕರಣಆ, ಎ, ಈ, ಇರಾಏಕಾಗ್ರತೆಯೇಏಕಾಗ್ರತೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಾರೆಯಾ?

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್: ಕೊನ್ಸಂಟ್ರೇಶನ್
ಹಿಂದಿ: ಏಕಾಗ್ರತಾ
ಸಂಸ್ಕೃತ: ಏಕಾಗ್ರತಾ

Ekaagrate - (Kannada) Meaning in English

Concentration

एकाग्रते (कन्नड) - हिंदी में अर्थ

एकाग्रता

एकाग्रते (कन्नड) - संस्कृत अर्थ

एकाग्रता

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗನಿಸಿತು?ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈ ತಾಣ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ವಂದನೆಗಳು.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: Ben White on Unsplash

ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ

ಲೇಖಕರು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಸ್ಮಯನಗರಿ.ಕಾಂ, ಪದಮಂಜರಿ.ಕಾಂ, ಗಣಕಪುರಿ.ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೂಡಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ ಬೇಕು ಅನ್ನುವದು ಅವರ ಮಹದಿಚ್ಚೆ. ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಗಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮುಖ್ಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲರು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನವೀನ ಹಳೆಯದು